Домофонија и видеодомофонија

Домофонија и видеодомофонија

%LANG

Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.