Автоматика за врати

Автоматика за врати

%LANG

Прозорецот ќе се затвори автоматски за 30 секунди.