Kompanija “Wizard Systems LLC” – Sisteme te sigurise posedon aftesi, resurse dhe ide per te ofruar zgjidhje profesionale dhe sherbime per te gjitha tippet e bizneseve dhe organizatave.

Wizard Systems LLC eshte kompani qe punon me teper se 10 vite me ekipe profesionale per shitje, instalime, realizime te projekteve, mirembajtje dhe konsultime per sitemet e sigurise:

 

 • Mbikqyrje Elektronike ( Video)
 • Sisteme te alarmit dhe radio lidhjeve
 • Detektimi dhe lajmerimi i zjareve
 • Kontolla e qasjes dhe evidentimi I orarit te punes
 • Automatika per dyer, rampa dhe parking sisteme
 • Interfonia dhe videofonia
 • TI dhe sistemet e rrjetave
 • Pajisje bankare
 • Produkte special te sigurise
 • Zerimi I objekteve

Wizard Systems LLC eshte kompani e certifikuar me standardet e implementuar:

 • ISO 9001:2008 (ISO standardi per menagjim te kualitetit )  
 • ISO 14001:2004 (ISO standardi per menagjim te Ambientit Jetesor)
 • Posedon LICENCE PER SIGURIM TEKNIK e leshuar nga ana e  MPB  e R. Maqedonise per sigurim privat ne formen e dhenies se sherbimeve bazuar ne Nenin 13 te Ligjit per Sigurim Private
 • Posedon Kuader te trajnuar dhe te specializuar per pune te sistemeve te sigurise dhe sigurimit teknik. Kuadri I kualifikuar permes Konferencave, seminareve dhe trajnimeve eshte i afte per mirembajte te te gjitha sistemeve te avancuara qe i ofron tregu

„Компанијата „ДТУ Визард Системи ДООЕЛ“ – СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ поседува вештини, ресурси и идеи за да Ви понуди професионални решенија и услуги за сите типови на бизниси и организации“

 

ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е компанија која работи повеќе од 10 години со професионални тимови за продажба, инсталација, изведување на проекти, одржување и консултации за сигурносни системи:

 • Видео надзор
 • Алармни системи и радио врски
 • Детекција и дојава на пожар
 • Контрола на пристап и евиденција на работно време
 • Автоматика за врати, рампи и паркинг системи
 • Домофонија и видеодомофонија
 • ИТ и мрежни системи
 • Банкарска опрема
 • Специјални сигурносни производи
 • Озвучување на објекти

ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е сертифицирана компанија со имплементирани стандарди:

 • ISO 9001:2008 (ISO стандард за управување со квалитет)  
 • ISO 14001:2004 (ISO стандард за управување со животната средина)
 • Поседува ЛИЦЕНЦА ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ издадена од МВР на Р. Македонија за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги врз основа на исполнети услови од член 13 од Законот за приватно обезбедување.
 • Поседува специјално ОВЛАСТУВАЊЕ од Дирекција за заштита и спасување при влада на Р. Македонија за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гасење на пожари и откривање на експлозивни смеси.
 • Поседува специјализиран и обучен кадар за работа со безбедносни системи и техничко обезбедување. Високостручниот кадар кој преку тековни конференции, семинари за обука и тренинзи е оспособен за одржување на сите напредни системи што ги нуди на пазарот.